COMUNICAT CONJUNT DE LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA ELS AMETLLERS, L’ASSOCIACIÓ DE MARES PARES I L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS.

16/01/2024 | Educació

Comunicat

Davant la situació generada els darrers dies entorn la temperatura de l’escola Els Ametllers s’ha celebrat una reunió de la qual han format part la direcció de l’escola, l’associació de famílies d’alumnes i l’ajuntament de La Pobla de Montornès i conjuntament emeten el següent comunicat:

– L’ajuntament de La Pobla de Montornès per acord de ple de 6 de març del 2006 va cedir a la Generalitat de Catalunya un terreny de 7.831m2 per construir l’escola Els Ametllers. A la vegada, la Generalitat de Catalunya, el 30 d’abril del 2009 va constituir un dret real de superfície a favor de l’Institut Català de Finances Equipamen ts SAU perquè dugués a terme la construcció, la conservació, el manteniment i explotació del centre d’educació
primària Els Ametllers a La Pobla de Montornès.

-Per tant, l ’escola Els Ametllers de la Pobla de Montornès no és un edifici de titularitat municipal i per aquest motiu la gestió de l’edifici és responsabilitat de l’Institut Català de Finances Equipaments SAU que a la vegada ha contractat a una empresa perquè sigui responsable del manteniment de l’edifici.

-L’article 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula la competència educativa, concretament, disposa que la Generalitat de Catalunya és competent, entre d’altres:
o El règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels centres que els imparteixen.
o Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius.
o L’organització dels centres públics i dels privats sostinguts amb fons públics.

Per tant, tot i no ésser una competència municipal, l’ajuntament col·labora de forma voluntària amb l’escola fent se càrrec del cost de diversos serveis, com ara la consergeria, la neteja així com les despeses de diversos subministraments línies telefòniques, l’aigua, la llum i el gas.

– La direcció de l’escola, l’associació de famílies i alumnes ( AFA ) i l’ajuntament de la Pobla de Montornès comparteixen que l’alumnat i el professorat han de disposar d’unes instal·lacions confortables així com també coincideixen que s’ha d’evitar el malbaratament de recursos, per la qual cosa, sempre que sigui adequat i necessari es procedirà a l’adaptació de la temperatura.

-Per garantir les millors condicions tèrmiques i alhora que cercant l’eficiència, la direcció de l’escola i l’AFA controlaran de forma periòdica que la temperatura a l’escola sigui l’adequada. La direcció de l’escola comunicar a l’empresa que tingui assignada per aquest servei l’Institut Català de Finances Equipaments SAU i a l’ajuntament els canvis d’horari
necessaris per regular la temperatura de l’edifici.

Direcció de l’escola

AFA

Ajuntament de La Pobla de Montornès