Subvencions

Diputacio-Tarragona

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A AJUNTAMENTS PER AL PERSONAL DE SOCORRISME A LES PLATGES I A LES PISCINES MUNICIPALS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L’EXERCICI 202O

 

Diputacio-Tarragona

El 14 de febrer de 2023 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria del procediment de concessió de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, per a l’exercici 2023.

Per acord de la Junta de Govern de data 20 de juny de 2023 han estat concedida la següent subvenció:

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès

Municipi: La Pobla de Montornès

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines

Pressupost elegible: 15.720,30 euros

% concedit: 53,71%

Import concedit: 8.443,00 euros                                                                                                                 

                                                

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA 2022 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 4 d’octubre del 2022, i dins de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica 2022, va resoldre atorgar a aquest Ajuntament una subvenció dins de la Línia 1 – Incendis de l’assenyalada convocatòria, per a dur a terme l’actuació consistent en l’execució d’una franja perimetral contra incendis a la urbanització Castell de Montornès, per import de 7.294,52 €.

 

Línia 1 – Incendis

Execució de la franja perimetral a la urbanització Castell de Montornès

Pressupost elegible: 8.581,79 €

Despesa mínima a justificar: 8.581,79 €

% concedit: 85%

Import concedit: 7.294,52 €                                                                                                                  

                                                

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2023 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS

 

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 14 de febrer del 2023, i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de les zones verdes municipals.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès

Municipi: La Pobla de Montornès

Concepte: PAM – Despeses corrents 2023

Import concedit: 52.295,40 €                                                                                                                    

                                                

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA 2022 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

Diputacio-Tarragona

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar, el 22 de març de 2022, la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2022, i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en data 29 de març de 2022

Per acord de Junta de Govern de 4 d’octubre del 2022 de la Diputació de Tarragona va acordar la concessió de les subvencions següents a l’ajuntament de La Pobla de Montornès:

 

Línia 1 – Incendis

Pressupost elegible: 8581,79€

Despesa mínima a justificar: 8581,79€

% concedit: 85%

Import concedit: 7.294,52€

 

Línia 2 – PAESC

Pressupost Elegible: 69.030,32€

Despesa mínima a justificar: 40.480,59€

% concedit: 85%

Import concedit: 34.408,50€

 

Línia 4 – Residus

Pressupost elegible:14.520€

Despesa mínima a justificar: 11.764,71€

% concedit: 85%

Import concedit: 10.000€                                                                                                                     

                                                

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2021 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- Diputació de Tarragona- Programa inversions 

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de març del 2021 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 60.826,85 euros per tal de dur a terme l’execució del projecte consistent en la renovació de l’enllumenat públic del quadre F i H.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2021.
Pressupost elegible: 60.826,35  euros                                                                                                                     

                                                

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS 2022 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona,  per acord de la Junta de Govern de 13 de desembre de 2022, i  dins de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022, va resoldre atorgar a aquest Ajuntament una subvenció per a dur a terme  l’actuació , tipus B “Per adequació de l’espai i dotació d’equipaments digitals”, consistent en videoacta sala de Plens i adquisició ordinadors portàtils, per import de  1.311,75 €.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis:  videoacta sala de Plens i adquisició ordinadors portàtils.
Pressupost elegible: 1.311,75  euros                                                                                                                     

                                                

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS 2022 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 13 de desembre de 2022, i dins de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022, va resoldre atorgar a aquest Ajuntament una subvenció per a dur a terme l’actuació, tipus C “Per a l’increment de la ciberseguretat dels ens locals”, consistent en adquisició de nou servidor amb armari de ventilació, per import de 2.858,94 €. 

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis: Adquisició nou servidor amb armari de ventilació
Pressupost elegible: 2.858,94  euros                                                                                                                     

                                                

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2018 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- Programa inversions 

Diputacio-Tarragona

En virtut d’acord de la junta de govern de la Diputació de Tarragona de 21 de setembre del 2018 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 32.094,74 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la de l’enllumenat del carril bici de La Pobla de Montornès. No obstant, en el procés d’actualització de les dades econòmiques de la subvenció es posa de manifest que l’import objecte de subvenció serà de 21.067,55€ atès que hi ha una ampliació de l’àmbit que no es trobava en el document de sol·licitud de la subvenció

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM inversió 2018
Pressupost elegible: 21.067,55  euros                                                                                                                     

                                                

Concessió de subvencions destinades a Ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilients, segurs i saludables any 2022 

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als
ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la
Salut Pública 2022.
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2022 ha estat concedida la subvenció
de 11.322,87 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2022.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost elegible: 9.408,96 euros
Despesa mínima a justificar:  7.690,88 euros
% concedit: 85%
Import concedit: 6.537,25 euros  

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Línia 2 – Salut
Pressupost elegible: 7.478,93 euros
Despesa mínima a justificar:  5,630,14 euros
% concedit: 85%
Import concedit: 4.785,62 euros
Despesa justificada: 2.159,77 euros
Import a lliurar: 1.835,80 euros
Reducció: 2.949,82 euros             
                                                                                                              

                                                

Concessió de subvenció a Ajuntaments, Entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular – Convocatòria 2022 

Diputacio-Tarragona

En data 15 de març de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres en dependents de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular per a l’any 2022.

Per acord de la Junta de Govern de data 26 de juliol de 2022 ha estat concedida la subvenció de 14.822,00 euros per a Projectes i activitats culturals 2022.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Projectes i activitats culturals 2022
Pressupost elegible: 27.109,82 euros
Despesa mínima a justificar:  Projectes i activitats culturals 2022
% concedit: 85%
Import concedit: 14.822,00 euros                                                                                                                                     

                                                

Concessió de subvenció romanent PAM 2019 Diputació de Tarragona – Programa d’inversions 

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona, prèvia justificació de les despeses del Programa d’Inversions del PAM
2019, va posar a disposició d’aquest Ajuntament un romanent per import de 6.417,55 €
resultant de la baixa en l’execució de l’actuació inicialment subvencionada, els quals s’han
destinat a la instal·lació d’una pèrgola a la piscina municipal.
municipals. ..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Romanent Inversió 2019
Import concedit: 6.417,55 euros                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

Concessió de subvenció Romanent PAM 2017 Diputació de Tarragona  – Programa d’inversions

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona, prèvia justificació de les despeses del Programa d’Inversions del PAM
2017, va posar a disposició d’aquest Ajuntament un romanent per import de 7.655,57 €
resultant de la baixa en l’execució de l’actuació inicialment subvencionada, els quals s’han
destinat a la instal·lació d’una tirolina.. ..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM 2017 Programa d’inversions
Import justificat: 7.655’57 euros                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

Concessió de subvenció PAM 2022 Diputació de Tarragona  – Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària
de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per
import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes
municipals. ..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Despesa corrent 2022
Import justificat: 52.295,40 euros €                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

Concessió de subvencions destinades a ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021  ha estat concedida la subvenció de 5.061,29 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública – Línia 2- Protecció de la Salut pública
Import justificat: 3320,90 €
% concedit: 90 % 
                                                                                                                      

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2018 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut d’acord de la junta de govern de la Diputació de Tarragona de 21 de setembre del 2018 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 32.094,74 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la de l’enllumenat del carril bici de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Inversió 2018.
Import Import concedit: 32.094,74                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a Ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021 ha estat concedida la subvenció de 6.335,01 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública.                                                                                                                                                % concedit: 90%
Import Import concedit: 6.335,01 €                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció Transició energètica i Acció Climàtica 2021 – Diputació de Tarragona

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de desembre del 2021 i de conformitat amb les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la transició energètica i acció
climàtica, en règim de concurrència competitiva, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una
subvenció per import de 11.007,97 euros per tal d’atendre les despeses la realització de la franja
de protecció d’incendis

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  incendis (sense silvopastura)
Import concedit: 11.000,97 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa d’inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 44.173,65 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la restauració de les cobertes del poliesportiu municipal de La Pobla de Montornès..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020
Import concedit: 44.173,65 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2021 Diputació de Tarragona – Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de març del 2021 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2021
Import concedit: 52.295,40 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 18.580,83 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’adequació del bar de la Plaça de la Bassa de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020
Import concedit: 18.580,83 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2019 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut del Decret de Presidència 2019-0002852 de 19 de juliol del 2019 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.537,56 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la substitució de l’enllumenat del poliesportiu de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2019
Import concedit: 16.537,56 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments Exercici 2020

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció següent:

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments 2020
Pressupost elegible: 2.504,07 euros
Pressupost mínim a executar: 2222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions destinades a Ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la Covid-2019, per a l’any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i altres despeses de funcionament i adaptació derivades de la crisi sanitària de la COVID 19 en aquests àmbits.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES: DESPESES COVID-19 ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars extraordinaris Any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER ALS ENS LOCALS PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS EXTRAORDINÀRIES A L’ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvenció PAM 2017 Diputació de Tarragona- Programa inversions

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern de data 15 de desembre del 2017 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 47.114,94 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’execució del projecte d’adequació enllumenat exterior Poblamar Ponent i El Castell de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2017
Import concedit: 47.114,94 euros                                                                        

 

Concessió de la subvenció ‘Protecció de la salut pública amb motiu de la Covid-19’

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre les despeses derivades de la protecció de la salut pública amb motiu de la COVID19, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.893,47 euros per tal d’atendre les despeses derivades a causa de la pandèmia provocada pel COVID19.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: COVID 19 Salut Pública
Import concedit: 16.893,47 euros                                                                         

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15 de desembre de 2020, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2019-2020

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2019-2020
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 6.842,50 euros                                                                         

 

Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2020 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2020
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 52.295,40 euros

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS ANY 2019

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 4.962,98 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS (AJUNTAMENTS, EMD I ENS DEPENENTS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DE FINS A 5.000 HABITANTS) CONVOCATÒRIA 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Culturals 2019
% concedit:Concepte: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros                                                                 

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENS LOCALS I ENTITATS ESPORTIVES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019
% concedit:Concepte: 35,00%
Import concedit: 1.059,89 euros                                                                 

 

Diputacio-Tarragona

Concessió de subvencions destinades a Ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilients, segurs i saludables any 2022 

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als
ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la
Salut Pública 2022.
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2022 ha estat concedida la subvenció
de 11.322,87 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2022.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost elegible: 9.408,96 euros
Despesa mínima a justificar:  7.690,88 euros
% concedit: 85%
Import concedit: 6.537,25 euros  

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Línia 2 – Salut
Pressupost elegible: 7.478,93 euros
Despesa mínima a justificar:  5,630,14 euros
% concedit: 85%
Import concedit: 4.785,62 euros
Despesa justificada: 2.159,77 euros
Import a lliurar: 1.835,80 euros
Reducció: 2.949,82 euros             
                                                                                                              

                                                

Concessió de subvenció a Ajuntaments, Entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular – Convocatòria 2022 

Diputacio-Tarragona

En data 15 de març de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres en dependents de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular per a l’any 2022.

Per acord de la Junta de Govern de data 26 de juliol de 2022 ha estat concedida la subvenció de 14.822,00 euros per a Projectes i activitats culturals 2022.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Projectes i activitats culturals 2022
Pressupost elegible: 27.109,82 euros
Despesa mínima a justificar:  Projectes i activitats culturals 2022
% concedit: 85%
Import concedit: 14.822,00 euros                                                                                                                                     

                                                

Concessió de subvenció romanent PAM 2019 Diputació de Tarragona – Programa d’inversions 

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona, prèvia justificació de les despeses del Programa d’Inversions del PAM
2019, va posar a disposició d’aquest Ajuntament un romanent per import de 6.417,55 €
resultant de la baixa en l’execució de l’actuació inicialment subvencionada, els quals s’han
destinat a la instal·lació d’una pèrgola a la piscina municipal.
municipals. ..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Romanent Inversió 2019
Import concedit: 6.417,55 euros                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

Concessió de subvenció Romanent PAM 2017 Diputació de Tarragona  – Programa d’inversions

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona, prèvia justificació de les despeses del Programa d’Inversions del PAM
2017, va posar a disposició d’aquest Ajuntament un romanent per import de 7.655,57 €
resultant de la baixa en l’execució de l’actuació inicialment subvencionada, els quals s’han
destinat a la instal·lació d’una tirolina.. ..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM 2017 Programa d’inversions
Import justificat: 7.655’57 euros                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

Concessió de subvenció PAM 2022 Diputació de Tarragona  – Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària
de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per
import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes
municipals. ..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Despesa corrent 2022
Import justificat: 52.295,40 euros €                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

Concessió de subvencions destinades a ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021  ha estat concedida la subvenció de 5.061,29 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública – Línia 2- Protecció de la Salut pública
Import justificat: 3320,90 €
% concedit: 90 % 
                                                                                                                      

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2018 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut d’acord de la junta de govern de la Diputació de Tarragona de 21 de setembre del 2018 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 32.094,74 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la de l’enllumenat del carril bici de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Inversió 2018.
Import Import concedit: 32.094,74                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a Ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021 ha estat concedida la subvenció de 6.335,01 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública.                                                                                                                                                % concedit: 90%
Import Import concedit: 6.335,01 €                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció Transició energètica i Acció Climàtica 2021 – Diputació de Tarragona

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de desembre del 2021 i de conformitat amb les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la transició energètica i acció
climàtica, en règim de concurrència competitiva, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una
subvenció per import de 11.007,97 euros per tal d’atendre les despeses la realització de la franja
de protecció d’incendis

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  incendis (sense silvopastura)
Import concedit: 11.000,97 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa d’inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 44.173,65 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la restauració de les cobertes del poliesportiu municipal de La Pobla de Montornès..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020
Import concedit: 44.173,65 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2021 Diputació de Tarragona – Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de març del 2021 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2021
Import concedit: 52.295,40 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 18.580,83 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’adequació del bar de la Plaça de la Bassa de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020
Import concedit: 18.580,83 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2019 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut del Decret de Presidència 2019-0002852 de 19 de juliol del 2019 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.537,56 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la substitució de l’enllumenat del poliesportiu de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2019
Import concedit: 16.537,56 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments Exercici 2020

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció següent:

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments 2020
Pressupost elegible: 2.504,07 euros
Pressupost mínim a executar: 2222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions destinades a Ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la Covid-2019, per a l’any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i altres despeses de funcionament i adaptació derivades de la crisi sanitària de la COVID 19 en aquests àmbits.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES: DESPESES COVID-19 ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars extraordinaris Any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER ALS ENS LOCALS PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS EXTRAORDINÀRIES A L’ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvenció PAM 2017 Diputació de Tarragona- Programa inversions

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern de data 15 de desembre del 2017 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 47.114,94 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’execució del projecte d’adequació enllumenat exterior Poblamar Ponent i El Castell de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2017
Import concedit: 47.114,94 euros                                                                        

 

Concessió de la subvenció ‘Protecció de la salut pública amb motiu de la Covid-19’

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre les despeses derivades de la protecció de la salut pública amb motiu de la COVID19, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.893,47 euros per tal d’atendre les despeses derivades a causa de la pandèmia provocada pel COVID19.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: COVID 19 Salut Pública
Import concedit: 16.893,47 euros                                                                         

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15 de desembre de 2020, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2019-2020

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2019-2020
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 6.842,50 euros                                                                         

 

Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2020 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2020
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 52.295,40 euros

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS ANY 2019

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 4.962,98 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS (AJUNTAMENTS, EMD I ENS DEPENENTS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DE FINS A 5.000 HABITANTS) CONVOCATÒRIA 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Culturals 2019
% concedit:Concepte: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros                                                                 

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENS LOCALS I ENTITATS ESPORTIVES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019
% concedit:Concepte: 35,00%
Import concedit: 1.059,89 euros                                                                 

 

Diputacio-Tarragona

Concessió de subvencions a ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.059,89 euros

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de desembre de 2019, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2018-2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2018-2019
Despeses de l’Ajuntament: 89.180, euros
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 12.530 euros

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de desembre de 2019, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2018-2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2018-2019
Despeses de l’Ajuntament: 89.180,00 euros
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 12.530,00 euros

 

Subvencions

Diputacio-Tarragona

Concessió de subvenció PAM 2022 Diputació de Tarragona  – Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària
de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per
import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes
municipals. ..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Despesa corrent 2022
Import justificat: 52.295,40 euros €                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

Concessió de subvencions destinades a ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021  ha estat concedida la subvenció de 5.061,29 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública – Línia 2- Protecció de la Salut pública
Import justificat: 3320,90 €
% concedit: 90 % 
                                                                                                                      

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2018 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut d’acord de la junta de govern de la Diputació de Tarragona de 21 de setembre del 2018 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 32.094,74 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la de l’enllumenat del carril bici de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Inversió 2018.
Import Import concedit: 32.094,74                                                                                                                                

                                                


Concessió de subvencions destinades a Ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021 ha estat concedida la subvenció de 6.335,01 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública
% concedit: 90%
Import Import concedit: 6.335,01 €                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció Transició energètica i Acció Climàtica 2021 – Diputació de Tarragona

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de desembre del 2021 i de conformitat amb les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la transició energètica i acció
climàtica, en règim de concurrència competitiva, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una
subvenció per import de 11.007,97 euros per tal d’atendre les despeses la realització de la franja
de protecció d’incendis

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  incendis (sense silvopastura)
Import concedit: 11.000,97 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa d’inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 44.173,65 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la restauració de les cobertes del poliesportiu municipal de La Pobla de Montornès..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020
Import concedit: 44.173,65 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2021 Diputació de Tarragona – Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de març del 2021 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2021
Import concedit: 52.295,40 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 18.580,83 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’adequació del bar de la Plaça de la Bassa de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020
Import concedit: 18.580,83 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2019 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut del Decret de Presidència 2019-0002852 de 19 de juliol del 2019 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.537,56 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la substitució de l’enllumenat del poliesportiu de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2019
Import concedit: 16.537,56 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments Exercici 2020

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció següent:

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments 2020
Pressupost elegible: 2.504,07 euros
Pressupost mínim a executar: 2222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions destinades a Ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la Covid-2019, per a l’any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i altres despeses de funcionament i adaptació derivades de la crisi sanitària de la COVID 19 en aquests àmbits.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES: DESPESES COVID-19 ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars extraordinaris Any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER ALS ENS LOCALS PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS EXTRAORDINÀRIES A L’ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvenció PAM 2017 Diputació de Tarragona- Programa inversions

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern de data 15 de desembre del 2017 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 47.114,94 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’execució del projecte d’adequació enllumenat exterior Poblamar Ponent i El Castell de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2017
Import concedit: 47.114,94 euros                                                                        

 

Concessió de la subvenció ‘Protecció de la salut pública amb motiu de la Covid-19’

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre les despeses derivades de la protecció de la salut pública amb motiu de la COVID19, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.893,47 euros per tal d’atendre les despeses derivades a causa de la pandèmia provocada pel COVID19.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: COVID 19 Salut Pública
Import concedit: 16.893,47 euros                                                                         

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15 de desembre de 2020, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2019-2020

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2019-2020
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 6.842,50 euros                                                                         

 

Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2020 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2020
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 52.295,40 euros

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS ANY 2019

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 4.962,98 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS (AJUNTAMENTS, EMD I ENS DEPENENTS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DE FINS A 5.000 HABITANTS) CONVOCATÒRIA 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Culturals 2019
% concedit:Concepte: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros                                                                 

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENS LOCALS I ENTITATS ESPORTIVES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019
% concedit:Concepte: 35,00%
Import concedit: 1.059,89 euros                                                                 

 

Diputacio-Tarragona

Concessió de subvencions a ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.059,89 euros

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de desembre de 2019, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2018-2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2018-2019
Despeses de l’Ajuntament: 89.180, euros
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 12.530 euros

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de desembre de 2019, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2018-2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2018-2019
Despeses de l’Ajuntament: 89.180,00 euros
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 12.530,00 euros

 

Subvencions

Diputacio-Tarragona

Concessió de subvencions destinades a ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021  ha estat concedida la subvenció de 5.061,29 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública – Línia 2- Protecció de la Salut pública
Import justificat: 3320,90 €
% concedit: 90 % 
                                                                                                                      

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2018 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut d’acord de la junta de govern de la Diputació de Tarragona de 21 de setembre del 2018 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 32.094,74 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la de l’enllumenat del carril bici de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Inversió 2018.
Import Import concedit: 32.094,74                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a Ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021 ha estat concedida la subvenció de 6.335,01 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública.
% concedit: 90%
Import concedit: 6.335,01 €                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció Transició energètica i Acció Climàtica 2021 – Diputació de Tarragona

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de desembre del 2021 i de conformitat amb les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la transició energètica i acció
climàtica, en règim de concurrència competitiva, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una
subvenció per import de 11.007,97 euros per tal d’atendre les despeses la realització de la franja
de protecció d’incendis

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  incendis (sense silvopastura)
Import concedit: 11.000,97 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa d’inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 44.173,65 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la restauració de les cobertes del poliesportiu municipal de La Pobla de Montornès..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020
Import concedit: 44.173,65 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2021 Diputació de Tarragona – Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de març del 2021 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2021
Import concedit: 52.295,40 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 18.580,83 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’adequació del bar de la Plaça de la Bassa de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020
Import concedit: 18.580,83 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2019 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut del Decret de Presidència 2019-0002852 de 19 de juliol del 2019 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.537,56 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la substitució de l’enllumenat del poliesportiu de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2019
Import concedit: 16.537,56 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments Exercici 2020

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció següent:

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments 2020
Pressupost elegible: 2.504,07 euros
Pressupost mínim a executar: 2222,22 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 2.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions destinades a Ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la Covid-2019, per a l’any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i altres despeses de funcionament i adaptació derivades de la crisi sanitària de la COVID 19 en aquests àmbits.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES: DESPESES COVID-19 ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars extraordinaris Any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER ALS ENS LOCALS PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS EXTRAORDINÀRIES A L’ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020
% concedit: 100,00%
Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvenció PAM 2017 Diputació de Tarragona- Programa inversions

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern de data 15 de desembre del 2017 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 47.114,94 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’execució del projecte d’adequació enllumenat exterior Poblamar Ponent i El Castell de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2017
Import concedit: 47.114,94 euros                                                                        

 

Concessió de la subvenció ‘Protecció de la salut pública amb motiu de la Covid-19’

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre les despeses derivades de la protecció de la salut pública amb motiu de la COVID19, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.893,47 euros per tal d’atendre les despeses derivades a causa de la pandèmia provocada pel COVID19.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: COVID 19 Salut Pública
Import concedit: 16.893,47 euros                                                                         

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15 de desembre de 2020, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2019-2020

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2019-2020
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 6.842,50 euros                                                                         

 

Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2020 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2020
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 52.295,40 euros

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS ANY 2019

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 4.962,98 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS (AJUNTAMENTS, EMD I ENS DEPENENTS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DE FINS A 5.000 HABITANTS) CONVOCATÒRIA 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Culturals 2019
% concedit:Concepte: 16,00%
Import concedit: 4.962,98 euros                                                                 

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENS LOCALS I ENTITATS ESPORTIVES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019 
% concedit:Concepte: 35,00%
Import concedit: 1.059,89 euros                                                                 

 

Diputacio-Tarragona

Concessió de subvencions a ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.059,89 euros

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de desembre de 2019, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2018-2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2018-2019
Despeses de l’Ajuntament: 89.180, euros
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 12.530 euros

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de desembre de 2019, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2018-2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2018-2019
Despeses de l’Ajuntament: 89.180,00 euros
Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 12.530,00 euros