Subvencions

Diputacio-Tarragona

Concessió de subvenció PAM 2022 Diputació de Tarragona  – Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària
de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per
import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes
municipals. ..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Despesa corrent 2022                                                                                                          Import justificat: 52.295,40 euros €                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

Concessió de subvencions destinades a ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021  ha estat concedida la subvenció de 5.061,29 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública – Línia 2- Protecció de la Salut pública                                                                              Import justificat: 3320,90 €                                                                                                                                     % concedit: 90 %                                                                                                                       

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2018 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut d’acord de la junta de govern de la Diputació de Tarragona de 21 de setembre del 2018 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 32.094,74 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la de l’enllumenat del carril bici de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Inversió 2018.                                                                                                                                         Import Import concedit: 32.094,74                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a Ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021 ha estat concedida la subvenció de 6.335,01 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública.                                                                                                                                                % concedit: 90%                                                                                                                                                   Import Import concedit: 6.335,01 €                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció Transició energètica i Acció Climàtica 2021 – Diputació de Tarragona

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de desembre del 2021 i de conformitat amb les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la transició energètica i acció
climàtica, en règim de concurrència competitiva, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una
subvenció per import de 11.007,97 euros per tal d’atendre les despeses la realització de la franja
de protecció d’incendis

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  incendis (sense silvopastura)                                                                                                             Import concedit: 11.000,97 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa d’inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 44.173,65 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la restauració de les cobertes del poliesportiu municipal de La Pobla de Montornès..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020                                                                                                                              Import concedit: 44.173,65 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2021 Diputació de Tarragona – Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de març del 2021 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2021                                                                                                                          Import concedit: 52.295,40 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 18.580,83 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’adequació del bar de la Plaça de la Bassa de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020                                                                                                                              Import concedit: 18.580,83 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2019 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut del Decret de Presidència 2019-0002852 de 19 de juliol del 2019 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.537,56 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la substitució de l’enllumenat del poliesportiu de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2019                                                                                                                             

Import concedit: 16.537,56 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments Exercici 2020

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció següent:

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments 2020                  Pressupost elegible: 2.504,07 euros                                                                                                                               Pressupost mínim a executar: 2222,22 euros                                                                                                         % concedit: 90,00%                                                                                                                                               Import concedit: 2.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions destinades a Ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la Covid-2019, per a l’any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i altres despeses de funcionament i adaptació derivades de la crisi sanitària de la COVID 19 en aquests àmbits.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES: DESPESES COVID-19 ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020                                                                                                                               % concedit: 100,00%                                                                                                                                             Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars extraordinaris Any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER ALS ENS LOCALS PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS EXTRAORDINÀRIES A L’ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020                                                                                                                               % concedit: 100,00%                                                                                                                                             Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvenció PAM 2017 Diputació de Tarragona- Programa inversions

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern de data 15 de desembre del 2017 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 47.114,94 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’execució del projecte d’adequació enllumenat exterior Poblamar Ponent i El Castell de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2017                                                                                                                  Import concedit: 47.114,94 euros                                                                        

 

Concessió de la subvenció ‘Protecció de la salut pública amb motiu de la Covid-19’

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre les despeses derivades de la protecció de la salut pública amb motiu de la COVID19, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.893,47 euros per tal d’atendre les despeses derivades a causa de la pandèmia provocada pel COVID19.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: COVID 19 Salut Pública                                                                                                                          Import concedit: 16.893,47 euros                                                                         

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15 de desembre de 2020, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2019-2020

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2019-2020                                                                          Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 6.842,50 euros                                                                         

 

Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2020 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2020                                                                                                                           Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 52.295,40 euros

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS ANY 2019

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 4.962,98 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS (AJUNTAMENTS, EMD I ENS DEPENENTS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DE FINS A 5.000 HABITANTS) CONVOCATÒRIA 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Culturals 2019                                                                                                           

% concedit:Concepte: 16,00%

Import concedit: 4.962,98 euros                                                                 

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENS LOCALS I ENTITATS ESPORTIVES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019                                                                                                           

% concedit:Concepte: 35,00%

Import concedit: 1.059,89 euros                                                                 

 

Diputacio-Tarragona

Concessió de subvencions a ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.059,89 euros

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de desembre de 2019, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2018-2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2018-2019                                                                          Despeses de l’Ajuntament: 89.180, euros                                                                                                        Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 12.530 euros

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de desembre de 2019, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2018-2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2018-2019                                                                    Despeses de l’Ajuntament: 89.180,00 euros                                                                                                     Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 12.530,00 euros

 

Subvencions

Diputacio-Tarragona

Concessió de subvencions destinades a ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.

Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021  ha estat concedida la subvenció de 5.061,29 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública – Línia 2- Protecció de la Salut pública                                                                              Import justificat: 3320,90 €                                                                                                                                     % concedit: 90 %                                                                                                                       

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2018 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut d’acord de la junta de govern de la Diputació de Tarragona de 21 de setembre del 2018 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 32.094,74 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la de l’enllumenat del carril bici de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  PAM Inversió 2018.                                                                                                                                         Import Import concedit: 32.094,74                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a Ajuntaments a la protecció de la salut pública per general entorn més resilents, segurs i saludables any 2021

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona destinades a la protecció de la Salut Pública 2021.
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021 ha estat concedida la subvenció de 6.335,01 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  Salut pública.                                                                                                                                                % concedit: 90%                                                                                                                                                   Import Import concedit: 6.335,01 €                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció Transició energètica i Acció Climàtica 2021 – Diputació de Tarragona

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de desembre del 2021 i de conformitat amb les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la transició energètica i acció
climàtica, en règim de concurrència competitiva, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una
subvenció per import de 11.007,97 euros per tal d’atendre les despeses la realització de la franja
de protecció d’incendis

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte:  incendis (sense silvopastura)                                                                                                             Import concedit: 11.000,97 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa d’inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 44.173,65 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la restauració de les cobertes del poliesportiu municipal de La Pobla de Montornès..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020                                                                                                                              Import concedit: 44.173,65 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2021 Diputació de Tarragona – Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de març del 2021 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals..

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2021                                                                                                                          Import concedit: 52.295,40 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvenció PAM 2020 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 18.580,83 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’adequació del bar de la Plaça de la Bassa de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2020                                                                                                                              Import concedit: 18.580,83 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de Subvenció PAM 2019 Diputació de Tarragona – Programa inversions

Diputacio-Tarragona

En virtut del Decret de Presidència 2019-0002852 de 19 de juliol del 2019 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.537,56 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en la substitució de l’enllumenat del poliesportiu de La Pobla de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2019                                                                                                                             

Import concedit: 16.537,56 euros                                                                                                                                

                                                

Concessió de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments Exercici 2020

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció següent:

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics Ajuntaments 2020                  Pressupost elegible: 2.504,07 euros                                                                                                                               Pressupost mínim a executar: 2222,22 euros                                                                                                         % concedit: 90,00%                                                                                                                                               Import concedit: 2.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions destinades a Ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la Covid-2019, per a l’any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i altres despeses de funcionament i adaptació derivades de la crisi sanitària de la COVID 19 en aquests àmbits.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES: DESPESES COVID-19 ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020                                                                                                                               % concedit: 100,00%                                                                                                                                             Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvencions per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars extraordinaris Any 2020

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020 ha estat concedida la subvenció de 12.000,00 euros de la SUBVENCIÓ PER ALS ENS LOCALS PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS EXTRAORDINÀRIES A L’ANY 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats culturals 2020                                                                                                                               % concedit: 100,00%                                                                                                                                             Import concedit: 12.000,00 euros       

                                                

Concessió de la subvenció PAM 2017 Diputació de Tarragona- Programa inversions

Diputacio-Tarragona

Per acord de Junta de Govern de data 15 de desembre del 2017 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre inversions, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 47.114,94 euros per tal d’atendre a la inversió consistent en l’execució del projecte d’adequació enllumenat exterior Poblamar Ponent i El Castell de Montornès.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Inversió 2017                                                                                                                  Import concedit: 47.114,94 euros                                                                        

 

Concessió de la subvenció ‘Protecció de la salut pública amb motiu de la Covid-19’

Diputacio-Tarragona

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre les despeses derivades de la protecció de la salut pública amb motiu de la COVID19, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 16.893,47 euros per tal d’atendre les despeses derivades a causa de la pandèmia provocada pel COVID19.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: COVID 19 Salut Pública                                                                                                                          Import concedit: 16.893,47 euros                                                                         

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15 de desembre de 2020, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2019-2020

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2019-2020                                                                          Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 6.842,50 euros                                                                         

 

Programa despeses corrents

Diputacio-Tarragona

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2020 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre del 2020 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 52.295,40 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: PAM Despesa corrent 2020                                                                                                                           Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 52.295,40 euros

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS ANY 2019

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals.

Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 4.962,98 euros de la SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS (AJUNTAMENTS, EMD I ENS DEPENENTS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DE FINS A 5.000 HABITANTS) CONVOCATÒRIA 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Culturals 2019                                                                                                           

% concedit:Concepte: 16,00%

Import concedit: 4.962,98 euros                                                                 

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENS LOCALS I ENTITATS ESPORTIVES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019                                                                                                           

% concedit:Concepte: 35,00%

Import concedit: 1.059,89 euros                                                                 

 

Diputacio-Tarragona

Concessió de subvencions a ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular

Diputacio-Tarragona

La Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Per acord de la Junta de Govern de data 22 d’octubre de 2020 de juny de 2019 ha estat concedida la subvenció de 1059,89 euros de la SUBVENCIÓ A ENS LOCALS PER ACTIVITAT ESPORTIVES DE CARÀCTER SINGULAR ANY 2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Activitats Esportives 2019
% concedit: 35,00%
Import concedit: 1.059,89 euros

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de desembre de 2019, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2018-2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2018-2019                                                                          Despeses de l’Ajuntament: 89.180, euros                                                                                                        Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 12.530 euros

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en escoles rural

Diputacio-Tarragona

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10 de desembre de 2019, va aprovar la convocatòria de les subvencions del PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2018-2019.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès
Municipi: La Pobla de Montornès
Concepte: Llar d’infants municipal “Sol Solet” CURS 2018-2019                                                                    Despeses de l’Ajuntament: 89.180,00 euros                                                                                                     Import sol·licitat a Diputació de Tarragona: 12.530,00 euros