Inscripcions al servei de transport escolar de l’1 al 18 d’agost

01/08/2022 | Educació

Tots els estudiants que vulguin fer ús del servei de transport escolar de La Pobla de Montornès, hauran d’obtenir el carnet de transport escolar de pagament. En cas de pèrdua, robatori o trencament, la família haurà d’obtenir-ne un altre fent el pagament del cost d’expedir el nou carnet.

Per aconseguir-lo, de l’1 al 18 d’agost de 2022, caldrà enviar una sol·licitud a través de la seu electrònica de l’ajuntament: https://lapoblademontornes.eadministracio.cat adjuntant la sol·licitud normalitzada de transport escolar, o presencialment a les oficines municipals en horari de 09.00 a 14.00hh de dilluns a divendres.

La tramitació de la inscripció no implica la consolidació de plaça. Si les peticions excedeixen les places disponibles, l’Ajuntament adjudicarà les existents seguint l’ordre de preferència descrit en els criteris d’assignació, i si encara resulta necessari mitjançant sorteig. El llistat dels admesos al transport escolar es publicarà durant el dia 22 d’agost de 2022 al tauler d’anuncis de l’ajuntament a la seu electrònica i a la web municipal, el llistat no serà nominal sinó per DNI.

Finalitzat el termini, totes les inscripcions que no s’hagin pogut atendre per superar el nombre de places disponibles, seran susceptibles de quedar en llista d’espera. L’ajuntament comunicarà telefònicament als interessats segons es vagin produint baixes del servei.

Mitjà de pagament de la taxa:

Els alumnes que estiguin admesos, hauran d’abonar 10 euros corresponents a la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal aprovada, a través de transferència bancària al numero de compte ES63 2100 5903 1102 0001 2925 indicant el nom i cognom de l’alumne al concepte de la transferència o realitzar el pagament amb targeta de crèdit o dèbit a les oficines municipals, abans de l’1 de setembre de 2022.

Es fixen els següents horaris del servei de transport escolar 2022-2023:

– Horari de matí per entrar a l’escola (9.00h)

– Horari de tarda per sortir de l’escola (13.00h)

I per la jornada ordinària, del 3 d’octubre de 2022 al 2 de juny de 2023, es fixen els següents horaris:

– Horari de matí per entrar a l’escola (9.00h)

– Horari de tarda per sortir de l’escola (16.30h)

L’autobús dona servei tant a l’escola com al municipi per això s’han fet les següents particions en relació a l’ocupació de les places:

– 40 places per transport escolar; se’n farà ús del 75% (excepcionalment es podrà fer un ús superior en funció dels germans/es que figurin a la llista d’admesos ja que no esdevé necessari deixar espais lliures entre ells ja que formen part de la mateixa unitat familiar).

– 25 places per transport urbà; se’n farà ús del 50%.

L’alumnat que gaudeixi del servei de transport escolar, anirà a càrrec del servei de monitoratge. En cap cas, s’acceptarà cap nen/a sense que la seva inscripció estigui formalitzada per gaudir d’aquest servei. No obstant, si que podrà fer ús de les places destinades a transport urbà. En aquesta situació, es recorda que l’alumne/a ha d’anar acompanyat d’un major d’edat al fer ús del transport públic urbà i fer el pagament corresponent a l’adquisició del bitllet.