Es congelen les taxes municipals per al 2022 i es bonificaran amb el 50% sobre l’IBI les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar

25/10/2021 | Hisenda

El Govern Municipal ha confirmat, com ja va fer l’any 2021, la congelació de les taxes per al 2022, inclòs l’impost de béns immobles (IBI), que és el tribut que aporta més ingressos directes a les arques municipals i, a més, hi ha afegit una bonificació del 50% en tots aquells habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. El canvi d’any no suposarà un encariment dels impostos, taxes i preus públics que cobra l’Ajuntament de la Pobla de Montornès, atenent l’impacte econòmic que la crisi del coronavirus té en tots els nivells de la societat.

Atès que des de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès es vol promoure la sostenibilitat com un element vertebrador del municipi, s’han estat estudiant detingudament aquelles mesures que poden tenir un impacte positiu per caminar vers aquesta direcció, i en aquest sentit, en el ple del passat 1 d’octubre es va aprovar, sense cap vot en contra, una bonificació potestativa del 50% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles per a aquells habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

A tots aquells béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol per a autoconsum, se’ls aplica una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost. Aquesta bonificació s’aplicarà com a màxim durant cinc exercicis consecutius, i haurà de quedar acreditat cada any el manteniment de la instal·lació.

Els sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar hauran d’estar justificats mitjançant l’aportació del corresponent certificat d’instal·lació elèctrica signat per empresa instal·ladora autoritzada i tenir instal·lada una potència de captació mínima d’1 kWp.