Pla d’organització per a l’obertura Escola Bressol Municipal Sol Solet (curs 2020-2021)

09/09/2020 | Educació

 • Introducció

Aquest document pretén ser una guia per a l’elaboració del pla d’obertura del curs 2020-2021 per el centre EBM SOL SOLET de la Pobla de Montornès. També és l’expressió d’una part de l’autonomia dels centres i, d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut,  per poder fer una proposta d’obertura adequada al centre.

Davant la situació actual de la COVID-19, L’equip directiu, ajuntament i l’empresa gestora actual, han estat treballant conjuntament durant el mes de juliol, l’elaboració del Pla d’obertura del curs 20-21, per tal de complir al màxim les mesures que ens venen pautades des del Departament.

Aquest curs, prioritzem doncs, les mesures de seguretat d’higiene, els grups estables i espais a l’aire lliure.

Amb tot això, la nostra proposta és la que presentem.

2. Contingut del pla d’obertura

a. Diagnosi

El centre va tancar les portes el dia 13 de març, degut a l’estat de alerta sanitària pel Covid’19. Durant el confinament la direcció de l’escola ha estat en contacte via telemàticament amb les famílies usuàries i s’ha informat en tot moment de com estava anant tot procés, acompanyant en la mesura de lo possible a les famílies amb propostes educatives pels infants ( enllaços d’activitats tretes d’Internet, vídeos amb activitats pels infants de les mateixes educadores, missatges d’ànims…).

Hem vist que en la etapa que ens trobem , 1er. Cicle d’educació infantil, és molt difícil realitzar la nostra tasca educativa no presencialment, ja que els nostres infants són molt petits i la nostra tasca és molt presencial , assistencial i de contacte físic diari amb l’Infant.

b. Organització dels grups estables

Durant aquest curs, organitzarem els infants en grups de convivència estables, mantenint també referent i espais fixes dintre de possible.

Les ràtios que s’han establert són les mateixes dels darrers cursos:

 • Grup 0-1 anys: 8 infants/grup
 • Grup 1-2 anys: 13 infants/grup
 • Grup 2-3 anys: 20 infants/grup

Aquest curs només tenim una aula degut a la poca matriculació pel Covid. Només disposarem de una classe mixta de 1 a 3 anys. El grup tindrà la seva educadora de referència més la directora per donar suport.

Grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021:

L’ aula disposa d’un espai diferenciat per la higiene personal i els WC .

També té entrada directa des del pati per així evitar que les famílies entrin dins de l’escola.

La psicomotricitat es farà a l’ altra aula que queda buida i així evitarem anar a compartir la sala amb els infant del CEIP EL AMETLERS i així evitar contacte amb ells.

En aquest aula buida muntarem propostes de experimentació , manipulació i per fer un petit racó de pintura.

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Amb les dades que passa l’ajuntament de les matrícules fetes pel curs 20-21, no s’ha sol·licitat cap plaça destinada a NEE.

En cas de necessitat, per petició de la família o la mateixa escola, el personal de CDIAP destinat a la nostra escola, seguirà el protocol que marca el departament, seguint les mesures de seguretat i protecció.

Els criteris i mesures que seguirem per l’atenció als alumnes amb especials dificultats seran les mateixes que hem fet fins ara. Realitzem un acompanyament, orientacions i comunicació amb les famílies dels infants donant pautes, recursos i treballant conjuntament amb les orientacions que ens fan arribar tan el CDIAP com l’EAP. Es realitzen coordinacions i reunions amb el CDIAP i l’EAP i amb les famílies ja siguin presencials o telemàticament .

d. Organització de les entrades i sortides

L’EBM SOL SOLET està dins de les instal·lacions del CEIP ELS AMETLLERS. No té entrada pròpia és compartida amb el CEIP i ens hem d’adequar i coordinar a les entrades i sortides amb el CEIP.

Disposem de l’entrada principal de l’escola que té accés directe al pati d’infantil i a la entrada de l’EBM.

Aquest any la ràtio total d’infants matriculats a  l’escola bressol , a dia d’avui, és de 7 infants, per això, proposem una franja horària amplia d’entrada i de sortida , ja que hi ha poc volum de famílies i és difícil que coincideixen totes a la vegada. Si durant el curs, tenim un augment considerable de famílies dividirem les franges horàries en 2, per a que entrin per grups.

A l’entrada de la llar i a les entrades de les aules hi hauran marques per delimitar les zones on han d’esperar per entrar a l’escola bressol.

Les famílies podran acompanyar al infant fins la zona d’espera per entrar a l’aula. Només està permés 1 adult per infant i respectant les mesures de distància i seguretat e higiene proposades pel departament de Salut ( mascareta pels adults i higiene de mans amb gel hidroalcohòlic…)

A la porta de les aules hi ha uns departaments on es deixen les sabates dels infants que porten de casa i es substitueixen per unes altres o mitjons antilliscants que sempre romandran a l’escola. Aquest mitjons/sabates es retornaran tots  els divendres per ser rentats a casa. Per les sortides es farà el mateix protocol.

Al moment d’entrar a l’aula es prendrà la temperatura dels infants i només es permet l’entrada de l’Infant a l’aula sempre i quan no presenti cap simptomatologia relacionada amb el COVID’ 19.

Les famílies signaran un document de responsabilitat a l’inici de curs, on es fan responsables i comprometen a no dur al infant a l’escola malalt i sobretot amb cap simptomatologia compatible amb el COVID’19.

Si es trobessin 2 o més famílies a la vegada a l’entrada o sortida dels infants, hauran d’esperar a les marques fins que puguin ser atesos.

e. Organització de l’espai d’esbarjo

Com aquest curs només tenim un grup, no cal fer torns per sortir:

Igual que a les aules, totes les joguines que es facin servir al pati han de poder ser higienitzades després de cada ús seguint la planificació interna que s’estableix per la neteja de joguines i material didàctic , així com el mobiliari exterior que hi ha fixe al pati (tobogan, casetes, etc.) dins el Pla de neteja del centre.

f. Relació amb la comunitat educativa

CONSELL ESCOLAR

Es faran les reunions telemàticament, ja que tots els membres del consell disposem de mitjans per fer videoconferència i així poder evitar qualsevol tipus de contagi.

FAMÍLIES REUNIONS

La difusió i informació a les famílies del Pla d’Organització i tota la documentació necessària a inici de curs, la farem arribar per correu electrònic durant el mes de juliol i agost.

La reunió d’inici de curs general es podrà fer telemàticament si totes les famílies disposin de dispositius i eines per fer videoconferències .Hi ha poques famílies ( 8 ) i també seria viable fer -la presencialment en alguna sala preparada amb la distància mínima i 1 adult per família. Es podria demanar a l’ajuntament, permís per utilitzar  alguna sala adequada a les diverses mesures de seguretat e higiene recomanades.

Les reunions individuals es poden realitzar al despatx de direcció mantenint la distància de seguretat, mascareta i 1 adult amb l’educadora. Si fos impossible es podran fer telemàticament.

AGENDA

Es proposa l’agenda electrònica mitjançant app. Es buscarà la app més favorable per la comunicació família-escola.

Es consultarà la disponibilitat que tenen les famílies sobre els dispositius electrònics i es valorarà el ús de l’agenda electrònica.

Des de el curs passat ja s’utilitza un canal d’informació via whatsapp on es passa informació a les famílies sobre temes de l’escola.

g. Servei de menjador

Aquest curs més que mai la prioritat és la salut i la seguretat de tothom. Es seguiran les mesures del document Requisits per habilitar nous espais de menjador en l’entorn escolar de la Secretaria de Salut Pública.

Al tenir només un grup  el menjador es farà a la mateixa aula de convivència del grup.

El dormitori es pot fer a la seva aula de les 13:00h a 15:00h o inclús habilitar un espai a l’aula que està buida.

El trasllat del menjar a l’aula, es farà tal i com estableix la normativa sanitària i es garantirà la temperatura de seguretat dels aliments

Berenar: El berenar el farà el grup al seu espai menjador i seguint les mateixes indicacions que al dinar.

h. Pla de neteja

Per a garantir la seguretat al centre seguim les mesures de seguretat i protecció marcades pel Departament d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19.

L’escola facilita a l’empresa de neteja la documentació per establir les noves necessitats, ja que hem de garantir unes mesures de higiene concretes després de cada ús d’espais i materials i que aquestes siguin de màxima efectivitat i eficiència.

L’aula es pot  netejar en el moment que surtin al pati els infants. Un cop tots els infants estiguin fora de l’aula es podrà ventilar i netejar les superfícies i el terra durant el moment d’esbarjo, així a la tornada estarà el espai desinfectat.

Per sortir al pati es farà un canvi de calçat  i per tornar a entrar del pati també.

Les taules i terra de l’espai de menjador es netejaran un cop acabat el servei. Els estris utilitats per l’hora de dinar es portaran al rentavaixelles industrial de la cuina per la seva neteja i desinfecció.

Totes les joguines o material utilitzat durant la jornada seran desinfectats cada cop que es recullin  amb els productes adequats . Es guardaran en un lloc on els infants no puguin accedir  per evitar la contaminació dels materials desinfectats.

Per la tarda es durà a terme la neteja a fons de aules, WC i despatx com sempre per deixar l’escola neta, ventilada i desinfectada per la jornada següent.

Productes per netejar i desinfectar:

 • Oxivir Plus, detergent – desinfectant per a superfícies dures i no poroses.
 • OxivirPlus Spray, detergent – desinfectant
 • Soft Care Des  E Spray H5 , alcohol desinfectant.

Per la gestió residus s’utilitzaran papereres amb tapa i pedal per llençar els bolquers , els paper eixugamans o paper pel coixí del canviador, guants i mascaretes. Si hi ha molt volum de brossa al migdia es farà un viatge al contenidor.

j. Extraescolars i acollida

k. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern

l. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19

Si es detecta algun possible cas de covid’19 al grup estable es comunicarà ràpidament a la directora del centre.

Es portarà a l’infant al despatx de direcció juntament amb la directora. La directora rebrà a l’infant amb mascareta, pantalla i bata aillant de un sol ús i guants. El despatx quedarà tancat i no podrà ntrar ningú fins que arribin els familiars dels infants. Nomès pordà entrar un adult a l’escola i sempre respectant les mesures de seguretat establertes.

La educadora/tutora del grup trucarà als familiars.

La directora del centre és la que comunicarà als serveis territorials si hi ha un cas de covid al centre.

Un cop ha marxat l’infant el despatx restarà tancat per la seva desinfecció i els EPI’S utilitzats llençats per separat  de la resta de brossa i en una bossa doble i tancada.

SEGUIMENT DE CASOS

m. Seguiment del pla

Durant el curs ens anirem reunint com ja fem habitualment tot l’equip docent del centre per a avaluar el funcionament del pla i adaptar les mesures en cas de necessitat.

3. Concrecions per a l’educació infantil

 • Pla d’acollida de l’alumnat

Durant el període d’adaptació hi ha dues franges horàries : de 9h a 9:50h i de 11´10h a 13h.

Entre cada franja horària tenim 20 min. Per poder netejar, ventilar i desinfectar l’aula i el material pel següent grup.

Les famílies acompanyaran al infant fins la porta de l’aula ( entrada pel pati). Només pot acompanyar a l’Infant 1 adult i sempre respectant les mesures de seguretat e higiene ( mascareta, distància de seguretat, higiene de mans…)

Hi haurà marques al terra on les famílies hauran d’esperar fins que puguin ser ateses per la seva educadora.

Durant el període d’adaptació podran entrar un adult a l’aula amb peücs, mascareta i després de netejar-se les mans amb l’alcohol desinfectant. Un cop dins de l’aula hauran de mantenir la distància de seguretat amb els demés adults.

Els infants entraran individualment a les aules i l’educadora sortirà a la porta a rebre’ls.

A la mateixa porta es canvia de calçat a l’Infant ( mitjons antilliscants) que es quedaran a l’escola i que es retornaran tots els divendres per la seva neteja.

A l’hora de marxar es seguirà el mateix protocol.

Tots els estris personals dels infants d’ús personal, hauran de venir tancats i precintats ( embalatge original) per poder procedir a la seva correcta desinfecció.

De igual manera els xumets, aferradors, botelles d’aigua i altres estris d’ús diari i personal de l’Infant, hauran de venir en un estoig o bossa desinfectants de casa i es retornarà cada dia per la seva neteja a casa.

Aquest protocol es seguirà utilitzant durant tot el curs.

b. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut

La principal mesura de prevenció serà el manteniment del grup d’infants estable per tal de garantir la traçabilitat dels casos.

Rentat de mans

L’escola segueix sensibilitzada amb el rentat de mans i més amb aquesta nova situació. Per tant, insistim amb el projecte de RENTEM-NOS LES MANS, que no deixa de ser, un hàbit que hem de reforçar amb els infants, cada cop que:  

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
 • Abans i després dels àpats
 • Abans i després de canvi de bolquer i ús del WC
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)

En el cas del personal educatiu:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis
 • Abans i després d’acompanyar a un infant al WC o canviar bolquer
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després de mocar a un infant amb mocadors d’un sol ús
 • Com a mínim una vegada cada dues hores

Garantim diversos punts de rentat de mans amb disponibilitat de gel hidroalcohòlic o sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. Hem col·locat cartells informatius explicant els passos per un correcte rentat de mans en els diversos espais destinats a aquesta funció.

Joguines

A l’escola no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur es rentaran al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba es rentaran a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Les joguines de fusta es desinfectaran amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC. 

 Es disposarà de joguines d’ús exclusiu per al grup estable que es netejaran periòdicament i s’adreçaran fora de l’aula a l’espai adequat per a aquest ús.

Alletament matern

No disposarem d’un espai per a l’alletament matern ja que els familiars no podran entrar al centre.

Xumets i biberons

Els xumets i els biberons es guardaran dins d’estoigs o bosses de plàstic individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.

Roba i calçat

Substituirem tovallons i tovalloles de roba per material equivalent de paper. En el cas dels pitets de roba, seran d’ús diari i caldrà guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades. Els llençols, tovalloles i pitets es rentaran a >60ºC. Els llençols es canviaran setmanalment.

Respecte al calçat, a l’arribada a l’aula, els infants es trauran les sabates i les canviaran per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja estiguin al centre. Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma autònoma, es rentin les mans després de fer-ho. Per sortir al pati caldrà repetir el procediment.

Els infants portaran la jaqueta i la bossa de casa. Tot el material personal dels infants que entri i surti de l’escola haurà de ser rentat per les famílies mínim un cop per setmana.

En relació amb el personal docent i no docent cal que disposin de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La roba ha de ser rentada a una temperatura >60ºC, com a mínim 2 vegades per setmana.

Mascaretes

Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és possible mantenir el distanciament físic de seguretat. En el cas dels infants, no són adequades per sota dels 3 anys. Per tant, només són d’ús pel personal docent i no docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants. Es pot valorar l’ús de mascaretes transparents.

Les mascaretes les proveirà l’empresa gestora.

Guants

Les indicacions d’ús de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar que, en termes de protecció davant del nou corona virus, els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los.

Els guants els proveirà l’empresa gestora.

Cotxets

No es podran deixar els cotxets a l’escola aquest curs.