“Expressa’t” – Exposició d’art temporal a La Pobla de Montornès

28/03/2024 | Cultura

Us presentem l’exposició d’art temporal “Expressa’t” a La Pobla de Montornès. Aquesta iniciativa posa de manifest el talent dels artistes locals, oferint-los espais i recursos per expressar la seva creativitat.

Amb “Expressa’t”, transformarem els carrers de La Pobla de Montornès en una galeria a l’aire lliure. Un total de sis pintures, distribuïdes estratègicament pel nucli urbà i les urbanitzacions, crearà un itinerari artístic únic. Aquest recorregut convidarà els visitants a explorar la riquesa cultural del nostre municipi a través de l’art.

Volem destacar la diversitat de la nostra comunitat i fomentar la participació ciutadana en aquesta iniciativa. Per tant, la convocatòria per a la presentació de projectes artístics està oberta a tothom. Qualsevol persona interessada pot presentar el seu projecte i formar part d’aquesta experiència artística col·lectiva.

BASES DE PARTICIPACIÓ

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès vol potenciar la cultura i en aquest sentit es proposa apropar la cultura a la ciutadania a través del programa cultural “Expressa’t”. Un projecte que consistirà en definir sis espais emplaçats a la via pública, en equipaments municipals o zones verdes en els quals una/a artista exposarà les seves creacions artístiques durant tres mesos.

PRIMER: L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la participació als espais prèviament definits per l’ajuntament per a la creació d’obres artístiques.

SEGONA: Requisits que han de reunir els participants

1. Per participar en el programa cultural “Expressa’t” s’haurà de fer a través d’instància que és presentarà al registre general de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès, presencialment (carrer Sant Antoni número 5) o electrònicament a través de la seu electrònica via instància genèrica (https://lapoblademontornes.eadministracio.cat/ )

2. Podran participar en el programa cultural “Expressa’t” totes les persones físiques (majors de setze anys), entitats o associacions. Els menors d’edat hauran d’aportar l’autorització expressa del pare, mare o tutor legalment designat

3. S’haurà de lliurar una proposta amb un esbós i una breu explicació.

4. El contingut artístic serà lliure a través de pintures, imatge o peces literàries curtes. Ara bé, sempre s’haurà de respectar els drets humans evitant ésser obres ofensives o discriminatòries.

5. La durada d’exposició serà temporal, durant tres mesos.

TERCERA: Característiques i temps de cessió dels espais

1. Es disposaran sis espais emplaçats a la via pública, en equipaments municipals o zones verdes. En aquest sentit, amb la voluntat de fer extensiva la cultura a tots els nuclis del nostre municipi, es proposen els espais següents:

a. Pati del costat de l’ajuntament.

b. Mur de la zona del skate park.

c. Paret davant de la piscina municipal.

d. Mas Soler.

e. Zona Esportiva Municipal.

f. Local de l’Associació de Veïns de Poblamar.

2. Aquests espais seran de fusta MDF, de mides 90x120cm. Cinc es disposaran de manera horitzontal i un en vertical.

3. Es podrà pintar directament al material de MDF. Aquest espai es lliurarà en color blanc i l’artista en finalitzar l’exposició haurà de tornar a pintar-lo de blanc. També es podrà utilitzar paper per protegir el mdf i un cop finalitzat es retirarà.

4. Les obres estaran a l’aire lliure tot i que existeux la voluntat d’intentar fer protecció d’algun sostre.

5. Les obres seran temporals i tindran una data d’exposició de tres mesos.

QUARTA: Criteris de selecció

Es proposa dur a terme quatre exposicions durant l’any, la convocatoria s’obrirà durant el mes de novembre de l’any anterior i durant un període d’un mes, les persones interessades podran formular la corresponent sol·licitud.

Les persones interessades hauran d’indicar a quin trimestre desitgen exposar les seves creacions artístiques. Si hi ha més persones interesades en participar en el programa cultural “Expressa’t” que exposicions, es durà a terme la selecció dels participants d’acord amb els criteris que en relacionen a continuació:

1. Qualitat artística: S’avaluarà la qualitat tècnica i artística del treball presentat per l’artista, considerant l’originalitat, la creativitat i el domini de la tècnica utilitzada.

2. Coherència conceptual: Es valorarà la coherència entre la proposta de l’artista i el tema general del projecte. Els artistes que demostrin una connexió clara entre el seu treball i la idea de fomentar l’expressió artística es valorarà favorablement.

3. Representativitat i diversitat: Es buscarà una representació diversa d’estils, tècniques i disciplines artístiques. Es valorarà el missatge del conjunt de l’obra, així com aquelles obres que reflecteixin la diversitat cultural.

4. Viabilitat de la proposta: Es valorarà la viabilitat tècnica i logística de les propostes dels artistes. Considerant les obres que es poden realitzar als espais assignats i si compleixen els requisits de seguretat.

5. Sense restriccions de nivell d’experiència: s’acceptaran propostes d’artistes amb qualsevol nivell d’experiència. D’aquesta forma es fomentarà la inclusió i la igualtat d’oportunitats per tots els artistes interessats.

Es crearà una comissió integrada per tres persones expertes en l’àmbit cultural, artístic i literari que serà l’encarregada de dur a terme la selecció de les obres que seran objecte d’exposició.

CINQUENA: Material cedit per l’ajuntament

L’ajuntament de la Pobla de Montornès, per tal de garantir i oferir les mateixes oportunitats a tots els artistes, cedirà el material detallat a continuació;

1. Pinzells.

2. Pot de pintura de 2,5 l dels colors primaris (magenta, groc i cian) més blanc i negre.

3. Material de protecció per a la via pública (paper, cinta pintor i guants).

4. Un pot de dissolvent.

Un cop finalitzada la creació de l’obra, l’artista haurà de retornar el material sobrant en bones condicions.

Les persones participants podrán fer us del seu propi material sempre i quan aquest no sigui ni tòxic ni nociu.

SISENA: Normes d’ús

L’ajuntament lliurarà un document amb les normes i recomanacions d’ús del material i de l’espai atorgat, que l’artista haurà de signar abans de començar. En cas que l’artista no compleixi les normes es procedirà a retirar l’exposició de l’obra.

SETENA: Difusió

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès farà difusión del programa cultural “Expressa’t” a través de la pàgina web, les xarxes socials així com també a la revista municipal “La Pigota”.

Tots els participants cediran els drets d’imatge d’acord amb el model normalitzat.

La participació implica el coneixement i la total acceptació d’aquestes.