III Concurs del cartell de la Festa Major

22/07/2022 | Festes

1r. OBJECTE.

L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment per participar en el Concurs del cartell i de la portada del programa de la Festa Major de La Pobla de Montornès 2022.

Aquest concurs està impulsat per la regidoria de cultura de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès.

2n.CONVOCATÒRIA.

La convocatòria es farà mitjançant l’exposició de les bases al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès així com al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

3r. PARTICIPANTS.

Poden participar totes les persones que ho desitgin, sempre que hagin complert els 18 anys en el moment de la presentació del disseny,

Les obres presentades seran originals i compliran amb les normes descrites a aquestes bases.

Cada concursant podrà presentar una sola obra i seran els únics responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

4r CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA.

  • Temàtica

Les propostes hauran de basar-se en la temàtica de la festa que se celebra i el municipi on es celebra.

  • Obres originals i propietat intel·lectual

El treball presentat, ha de ser una idea original i que no sigui una reproducció total o parcial d’altres obres ja executades amb anterioritat.

El guanyador cedirà els drets de reproducció a l’Ajuntament de la Pobla de Montornès,

la proposta premiada romandrà en propietat exclusiva i permanent de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès, el qual tindrà la completa llibertat per utilitzar i reproduir el disseny premiat.

Al ser propietari legal del disseny, es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades.

Els drets de propietat intel·lectual del disseny i les imatges utilitzades en la proposta han de ser propietat de l’autor. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que prèviament s’han tramitat i en aquest cas liquidat els dret d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor que corresponguin, exonerant a l’Ajuntament de La Pobla de Montornès de tota responsabilitat.

  • Característiques tècniques del disseny

El format de la portada haurà de ser de 21,5cm d’alt x 15cm d’ample, on el concursant haurà d’incloure un únic lema: “Festa Major 2022 La Pobla de Montornès”. També s’ha d’incloure la informació “ del X al XX de setembre”.

La portada es presentarà centrada sobre un suport de cartolina negre, només enganxada per la part superior per poder ser desenganxada posteriorment.

La proposta també s’haurà de presentar en suport digital amb una resolució adequada per generar impressions i versions d’alta definició (300ppp).

Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ésser foto reproduïdes i impreses a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.

5è. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES

  • Forma de presentació

L’obra s’haurà de presentar dins d’un sobre tancat on s’escriurà la referència “Concurs  portada Programa Festa Major 2022” juntament amb un pseudònim i dintre del sobre haurà d’incloure:

  • El treball original amb les característiques indicades en el punt 4.3 d’aquestes Bases, sense signar.
  • Dispositiu d’emmagatzematge digital amb la proposta.
  • Sobre en blanc, tancat, amb les dades del contacte: Nom de l’autor, telèfon de contacte, direcció postal, adreça electrònica. A l’exterior d’aquest sobre hi haurà de constar el pseudònim.

Totes aquelles propostes que no compleixin els requisits demanats en aquestes Bases seran desestimades.

El sobre es presentarà a l’Ajuntament de La Pobla de Montornès de dilluns a divendres en horari de 9:00h a 14:00h. 

  • Termini de presentació

El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 11 d’agost de 2022 (inclòs), a les 14:00 hores.

6è. VEREDICTE.

El vot serà popular través del web de l’Ajuntament.

L’Ajuntament garanteix que les dades personals dels concursants no seran publicades fins que no s’hagi concedit el premi.

L’organització es reserva el dret de prendre les decisions oportunes i de realitzar les modificacions pertinents en funció dels imprevistos o incidències alienes al concurs que puguin sorgir, quedant facultada per resoldre qualsevol circumstància no contemplada en les bases

7è. PREMI.

La persona guanyadora rebrà un premi de 200€ en xec bancari.

La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra de les presents normes i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes normes es resoldran a criteri de l’Ajuntament.

8è. EL RÈGIM JURÍDIC:

Els premis als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables i reductibles en els supòsits previstos en la normativa de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a obtenció d’altres premis en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases, serà d’aplicació la llei 38/2003, General de Subvencions i la normativa que la desenvolupa.

9è. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat, el qual serà inapel·lable.

10è. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del previst en el Reglament 2016/697, de la Unió Europea, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades pels participants en el concurs s’incorporaran a un fitxer municipal amb la finalitat exclusiva de gestionar la participació en el present concurs. Les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades, sense que en cap cas puguin ser utilitzades per a altres finalitats o cedides.

El responsable del tractament de dades és l’Excm. Ajuntament de La Pobla de Montornès al qual es podran dirigir les persones interessades per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei.

Les dades del guanyador, amb inclusió expressa de la imatge presa a l’acte d’entrega del premi, podran ser publicades a la pàgina web municipal i a les xarxes socials de l’Ajuntament amb la finalitat de donar publicitat a l’esdeveniment.