Bases del concurs del cartell i de la portada del programa de la Festa Major de la Pobla de Montornès 2021

02/07/2021 | Festes

1r. OBJECTE.

L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment per participar en el Concurs del cartell i de la portada del programa de la Festa Major de La Pobla de Montornès 2021.

En cas que amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, la festa major de 2021 hagués de quedar suspesa, el cartell i portada del programa guanyadors seria per la festa major de l’any 2022.

Aquest concurs està impulsat per la regidoria de cultura de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès.

2n.CONVOCATÒRIA.

La convocatòria es farà mitjançant l’exposició de les bases al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès així com al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

3r. PARTICIPANTS.

Poden participar totes les persones que ho desitgin, sempre que hagin complert els 18 anys en el moment de la presentació del disseny,

Les obres presentades seran originals i compliran amb les normes descrites a aquestes bases.

Cada concursant podrà presentar una sola obra i seran els únics responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

4r CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA.

  1. Temàtica

Les propostes hauran de basar-se en la temàtica de la festa que se celebra i el municipi on es celebra.

  • Obres originals i propietat intel·lectual

El treball presentat, ha de ser una idea original i que no sigui una reproducció total o parcial d’altres obres ja executades amb anterioritat.

El guanyador cedirà els drets de reproducció a l’Ajuntament de la Pobla de Montornès,

la proposta premiada romandrà en propietat exclusiva i permanent de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès, el qual tindrà la completa llibertat per utilitzar i reproduir el disseny premiat. Al ser propietari legal del disseny, es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades.

Els drets de propietat intel·lectual del disseny i les imatges utilitzades en la proposta han de ser propietat de l’autor. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que prèviament s’han tramitat i en aquest cas liquidat els dret d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor que corresponguin, exonerant a l’Ajuntament de La Pobla de Montornès de tota responsabilitat.

  • Característiques tècniques del disseny

El format de la portada haurà de ser de 21,5cm d’alt x 15cm d’ample, on el concursant haurà d’incloure un únic lema: “Festa Major 2021 La Pobla de Montornès”. També s’ha  d’incloure la informació “ del X al XX de setembre”. En cas de no poder-se celebrar la festa major aquest estiu 2021, el lema en la portada guanyadora s’haurà d’adaptar per incloure la referència a l’any 2022.

La portada es presentarà centrada sobre un suport de cartolina negre, només enganxada per la part superior per poder ser desenganxada posteriorment.

La proposta també s’haurà de presentar en suport digital amb una resolució adequada per generar impressions i versions d’alta definició (300ppp).

Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ésser foto reproduïdes i impreses a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.

5è. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES

5.1 Forma de presentació

L’obra s’haurà de presentar dins d’un sobre tancat on s’escriurà la referència “Concurs  portada Programa Festa Major 2021” juntament amb un pseudònim i dintre del sobre haurà d’incloure:

  • El treball original amb les característiques indicades en el punt 4.3 d’aquestes Bases, sense signar.
  • Dispositiu d’emmagatzematge digital amb la proposta.
  • Sobre en blanc, tancat, amb les dades del contacte: Nom de l’autor, telèfon de contacte, direcció postal, adreça electrònica. A l’exterior d’aquest sobre hi haurà de constar el pseudònim.

Totes aquelles propostes que no compleixin els requisits demanats en aquestes Bases      seran desestimades.

El sobre es presentarà a l’Ajuntament de La Pobla de Montornès de dilluns a divendres en horari de 9:00h a 14:00h. 

Aquest horari podrà ser modificat per adaptar-se a les instruccions dictades per les autoritats sanitàries en relació a la pandèmia del COVID-19

Els/les treballadors/es de l’ajuntament entregaran un rebut de la presentació del treball, als    participants al concurs.

5.2. Termini de presentació

El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 10 d’agost de 2021 (inclòs), a les 14:00 hores.

6è. VEREDICTE.

El Jurat estarà integrat per les persones que es relacionen a continuació que tindran totes ells dret a veu i vot:

President:

Francesc Larios Mercadé, Alcalde de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès

Vocals:

– Eloi Figuerola. Creative & Manager Director

– David Lòpez. Studio Cartoon

Secretària:

Gemma Barceló : Regidora de Cultura de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès.

*En el cas que algun dels membres del jurat no li fos possible l’assistència es buscaria una persona substituta del mateix àmbit.

El jurat es reunirà per a la valoració de les obres el dia 13 d’agost. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el dia 15 d’agost de 2021, a través dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament.

El jurat pot declarar desert el concurs si els treballs no compleixen qualsevol punt d’ aquestes normes o si en la deliberació no en resulta escollit cap dels dissenys presentats.

La decisió del jurat és inapel·lable.

L’Ajuntament garanteix que les dades personals dels concursants no seran facilitades als membres del Jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del Jurat durant la deliberació només tindran accés a l’obra i al seu títol.

L’organització es reserva el dret de prendre les decisions oportunes i de realitzar les modificacions pertinents en funció dels imprevistos o incidències alienes al concurs que puguin sorgir, quedant facultada per resoldre qualsevol circumstància no contemplada en les bases

7è. PREMI.

La persona guanyadora rebrà un premi a través d’un val de l’ABACUS d’import 150€.

La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra de les presents normes i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes normes es resoldran a criteri del jurat.

Els originals no premiats es podran passar a recollir per l’Ajuntament des del 24 d’agost fins al 4 de setembre de 2021. Transcorregut aquest termini, els originals no retirats es destruiran.

8è. EL RÈGIM JURÍDIC:

Els premis als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables i reductibles en els supòsits previstos en la normativa de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a obtenció d’altres premis en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases, serà d’aplicació la llei 38/2003, General de Subvencions i la normativa que la desenvolupa.

Les condicions establertes en les presents bases en relació a la forma de presentació de les obres o els terminis que s’hi preveuen podran ser modificades per resolució de l’alcaldia en cas que s’hagi d’adaptar com a conseqüència de les mesures que estableixin les autoritats sanitàries en relació al COVID 19 i el pla de desescalada.

9è. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat, el qual serà inapel·lable.

10è. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del previst en el Reglament 2016/697, de la Unió Europea, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades pels participants en el concurs s’incorporaran a un fitxer municipal amb la finalitat exclusiva de gestionar la participació en el present concurs. Les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades, sense que en cap cas puguin ser utilitzades per a altres finalitats o cedides.

El responsable del tractament de dades és l’Excm. Ajuntament de La Pobla de Montornès al qual es podran dirigir les persones interessades per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei.

Les dades del guanyador, amb inclusió expressa de la imatge presa a l’acte d’entrega del premi, podran ser publicades a la pàgina web municipal i a les xarxes socials de l’Ajuntament amb la finalitat de donar publicitat a l’esdeveniment.