Aprovat el protocol del servei de transport escolar per fer front a la COVID-19

04/08/2020 | Mobilitat

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès, a través d’un decret d’alcaldia, ha aprovat el protocol del servei de transport escolar per fer front a la COVID-19, que té com a finalitat principal garantir la seguretat ciutadana a través de l’adopció d’una sèrie de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut de tots els usuaris del transport públic.

Són mesures d’excepcionalitat per al curs 2020/2021, que s’han hagut de prendre seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat per a garantir la seguretat de tots i totes, ja sigui dels nens i nenes que utilitzen el servei urbà de transport com a bus escolar i també les persones que l’utilitzen com a servei de transport urbà.

La pandèmia del COVID-19 ha suposat un gran impacte en el nostre comportament individual i estil de vida provocant modificacions de fons en la nostra manera de treballar, consumir, viatjar, socialitzar-nos i gaudir de l’oci i el lleure. En aquest sentit, la distància de seguretat i les mascaretes han passat ésser denominadors comú a l’espai públic.

Per l’Ajuntament de La Pobla de Montornès garantir la seguretat de la ciutadania ha estat una prioritat i per aquest motiu la prestació de tots els serveis públics s’han  adaptat a les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries En aquest sentit, el proper mes de setembre tindrà lloc l’inici del curs escolar i des del Departament d’Educació s’ha dut a terme l’elaboració del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia COVID-19.

El document incorpora principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut, l’organització del centre així com les mesures especifiques. No obstant, convé posar l’atenció a l’apartat 5.7 del document regula el transport escolar en els termes  següents:

5.7. Transport escolar Per tal de limitar els contactes es fomentarà la mobilitat activa (caminar, bicicleta…). En el cas del transport escolar col·lectiu s’aplicarà la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant la COVID-19.

Al transport escolar, on tots els infants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.

Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula.

A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants i adolescents, és molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les mascaretes.

Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït.

El centre haurà de buscar fórmules organitzatives, amb els recursos propis, per atendre dins les seves instal·lacions l’alumnat de transport obligatori mentre no pugui accedir a la seva aula amb la resta d’alumnat del mateix grup, pels motius organitzatius d’horaris diferenciats d’entrada i sortida. També s’haurà de preveure l’espera fins poder accedir al transport escolar de tornada al domicili.

En cas que es prevegi una modificació dels horaris actuals de transport, s’haurà de valorar conjuntament amb el consell comarcal i els serveis territorials la modificació de la ruta corresponent de transport obligatori.”

Per tant, des de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès es considera necessari articular un protocol sobre el funcionament del transport col·lectiu que ofereix el desplaçament dels infants al CEIP Els Ametllers.

Atenent a la pandèmia sanitària existent es fixen amb caràcter excepcional els següents horaris:

Horari de matí per entrar a l’escola (9.00h)

Horari de tarda per sortir de l’escola (16.30h)

L’autobús dona servei tant a l’escola com al municipi per això s’han fet les següents particions en relació a l’ocupació de les places:

-40 places per transport escolar; se’n farà ús del 75% (excepcionalment es podrà fe un ús superior en funció dels germans/es que figurin a la llista d’admesos ja que no esdevé necessari deixar espais lliures entre ells ja que formen part de la mateixa unitat familiar)

-25 places per transport urbà; se’n farà ús del 50%

L’alumnat que gaudeixi del servei de transport escolar, anirà a càrrec del servei de monitoratge. En cap cas, s’acceptarà cap nen/a sense que la seva inscripció estigui formalitzada per gaudir d’aquest servei. No obstant, si que podrà fer ús de les places destinades a transport urbà. En aquesta situació, es recorda que l’alumne/a ha d’anar acompanyat d’un major d’edat al fer ús del transport públic urbà i fer el pagament corresponent a l’adquisició del bitllet.

INSCRIPCIONS AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

Tots els estudiants que vulguin fer ús del servei de transport escolar de La Pobla de Montornès, hauran d’obtenir el carnet de transport escolar de pagament. En cas de pèrdua, robatori o trencament, la família haurà d’obtenir-ne un altre fent el pagament del cost d’expedir el nou carnet.

Des del dia 3 fins el 30 d’agost del 2020, caldrà enviar un correu electrònic a l’adreça següent transportlapoblademontornes@gmail.com adjuntant la sol·licitud normalitzada de transport escolar (us la podeu baixar de la web).

Excepcionalment, les persones que no disposin dels mitjans electrònics necessaris per enviar el correu electrònic, podran sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 977 64 80 12 i formular el tràmit el dia assignat a les dependències de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès.

La tramitació de la inscripció no implica la consolidació de plaça. Si les peticions excedeixen les places disponibles, l’Ajuntament adjudicarà les existents seguint l’ordre de preferència descrit en els criteris d’assignació, i si encara resulta necessari mitjançant sorteig. El llistat dels admesos al transport escolar es publicarà l’1 de setembre al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal El llistat no serà nominal sinó per DNI.

Finalitzat el termini, totes les inscripcions que no s’hagin pogut atendre per superar el nombre de places disponibles, seran susceptibles de quedar en llista d’espera. L’Ajuntament comunicarà telefònicament als interessats segons es vagin produint baixes del servei.

Els alumnes que estiguin admesos, hauran d’abonar 10 euros a través de transferència bancària al numero de compte ES63 2100 5903 1102 0001 2925 indicant el nom i cognom de l’alumne al concepte de la transferència abans del 10 de setembre del 2020.

Tramitada la inscripció, les modificacions de dades personals, o canvi de parada degudament justificades, hauran de demanar-se a l’Ajuntament mitjançant l’adreça de correu electrònic anteriorment relacionada. La inscripció comporta l’acceptació de les normes d’ús del servei i autoritza a l’Ajuntament a consultar les dades de padró, les quals hauran de coincidir amb les dades facilitades al moment de fer la inscripció. Les dades seran tractades amb finalitats d’organització del servei i podran ser cedides a la direcció del centre escolar, a l’adjudicatari del servei de transport, al Departament d’Educació i altres administracions públiques que puguin tenir interès directe. En qualsevol moment, els ciutadans poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació.

Criteris de prioritat per l’assignació de les places relatives al transport escolar

– Distància fins el centre (4 punts) Els alumnes tindran preferència segons la llunyania de la residència de l’empadronament fins al centre escolar

– Famílies nombroses i/o monoparentals (4 punts) En el moment de realitzar la sol·licitud s’haurà de lliurar el document acreditatiu de família nombrosa i/o monoparental

– Germans/es (4 punts) En el moment de realitzar la sol·licitud s’haurà de lliurar còpia del llibre de família.

NORMATIVA D’US DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COVID-19

Només podrà pujar a l’autobús l’alumnat degudament inscrit, autoritzat, i que figuri al llistat que duu el servei de monitoratge del servei de transport. En cas d’haver realitzat el tràmit d’inscripció i no aparèixer en llistes, el sol·licitant haurà de contactar amb l’ajuntament.

En cap cas es podrà fer ús de parades no autoritzades.

Els usuaris del transport escolar, pujaran per la porta del darrere de l’autobús i els/les monitor/es els prendran la temperatura. Les normes en relació a la temperatura seran les mateixes que al centre escolar.

Un percentatge del 100% d’assistència setmanal representa 10 viatges a la setmana. Cal complir el 70% d’assistència setmanal d’ús del transport escolar. En cas d’incompliment l’alumne/a perdrà la plaça i se li assignarà al següent de la llista d’espera. Només es considerarà absència justificada aquella que sigui per malaltia mitjançant un informe mèdic.

L’alumnat ha de fer un ús adequat del servei, respectant les indicacions del/a conductor/a i monitoratge, tenint un tracte respectuós amb la resta de companys/es i mantenint el vehicle en bones condicions.

Si el vehicle disposa de cinturons de seguretat els usuaris estan obligats a fer-ne ús; en cas de multa, l’empresa la derivarà a l’usuari igual o major de 8 anys.

El servei de monitoratge informarà de totes les incidències de comportament a l’Ajuntament, l’òrgan competent serà el responsable d’adoptar les mesures correctores necessàries, que en els supòsits més greus, poden donar lloc a l’expulsió del servei de transport.

Els horaris que figuren a cada ruta són els que ha de respectar el conductor per a poder continuar la ruta. L’autobús podrà sortir de la parada a l’hora indicada sense obligació d’esperar alumnat que no estigui a la parada. Per tant, l’alumnat ha d’estar a la parada entre 3 i 5 minuts abans de l’horari especificat per a poder desar les motxilles, passar llista, prendre la temperatura, pujar a l’autobús i cordar el cinturó de seguretat.

Els tutors legals o altres persones autoritzades estaran a la parada 3 i 5 minuts abans per a recollir l’alumnat, sens perjudici que donada la seva edat i comptar amb l’autorització expressa dels pares o tutors legals, no sigui necessari aquest requisit. D’acord amb l’article 6.4.e) fel Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport, “En cas que l’alumne/a no sigui recollit/ida, passat un temps d’espera prudencial, es posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat”.

Només es permetrà la recollida de l’alumnat a les persones autoritzades És a dir, els pares, mares o tutors dels alumnes menors de 12 anys tenen l’obligació i la responsabilitat d’acompanyar-los tant en la pujada com en la baixada de l’autobús.

Es respectaran les mesures higièniques (mascaretes, guants…) i distància que per motius sanitaris s’aprovin. Els infants han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada (caldrà un informe mèdic).

Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula. A les parades de l’autobús, quan es recullen i deixen als infants, és molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les mascaretes.