L’alcalde de la Pobla envia gairebé una cinquantena de cartes pel mal estat de les parcel·les

28/05/2020 | Ajuntament

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès està realitzant d’ofici inspeccions per donar compliment a l’obligació de manteniment dels solars nets, lliure de residus i en condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic.

D’aquestes inspeccions i de les reiterades queixes expressades pels veïns i veïnes, s’ha detectat l’incompliment de l’obligació, atès que s’ha comprovat el mal estat general de moltes parcel·les per la vegetació existent: males herbes, arbustos i arbres crescuts en excés.

Un cop identificats els titulars de cada finca i d’acord amb l’article 74.1 i 2 de l’Ordenança municipal de bon govern i convivència ciutadana, se’ls requereix que procedeixin a la neteja i desbrossa de les finques.

També se’ls adverteix que un cop transcorregut el termini marcat per l’ajuntament sense que s’hagi  procedit a la neteja i desbrossa de la finca, l’Ajuntament haurà d’iniciar el corresponent procediment d’ordre d’execució, d’acord amb la normativa citada anteriorment i l’article 93 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, amb la possibilitat d’imposició de multes coercitives per un import d’entre 300 a 3.000 euros, que es podran reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació o mitjançant l’execució subsidiària dels treballs per part de l’Ajuntament i repercutir el cost a la persona propietària.