Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

Utilització i funcionament del poliesportiu municipal

Descarregar | Visites : 1550

Aprovada inicialment l'Ordenança reguladora de la utilització i funcionament del poliesportiu municipal de l'Ajuntament de La Pobla de Montornès, per acord del Ple de data 11/05/15, i sotmès l'expedient a informació pública mitjançant anunci al BOP núm. 137 de data 13/06/15, sense que s'hagin presentat al·legacions, resta aprovada amb caràcter definitiu, amb efectes des del 14/07/15, fent-se públic seguidament de forma íntegra el seu text definitiu,de conformitat i als efectes previstos a l'article 70.2 de la LBRL:

ORDENANÇA MUNICIPAL NO FISCAL NÚMERO 16, REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS

C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari