Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

Reglament del Servei de Sanejament

Descarregar | Visites : 1626

Aprovat inicialment el "Reglament del Servei de Sanejament", per acord del Ple de data 17/04/14, i sotmès l'expedient a informació pública mitjançant anunci al BOP núm. 131 de data 07/06/14, sense que s'hagin presentat al·legacions, resta aprovat amb caràcter definitiu, amb efectes des del 15/07/14, fent-se públic seguidament de forma íntegra el seu text definitiu, de conformitat i als efectes previstos a l'art. article 70.2 de la LBRL:

REGLAMENT DEL SERVEI DE SANEJAMENT DEL
MUNICIPI DE LA POBLA DE MONTORNÈS

C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari